messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวประกาศ
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานที่ ๗ ร. poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
รายงานของผู้ตรวจบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
แผนแม่บทสารสนเทศ พ.ศ. 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
คู่มือประชาชนเพื่อการแยกขยะอันตรายจากชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล,พนักงงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
คู่มือการปฏิบัติงาน ระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อฝค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ระเบียบการแต่งกายและเครื่องแบบปกติ พนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
1 - 20 (ทั้งหมด 143 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า