องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file แผนแม่บทสารสนเทศ พ.ศ. 2567 - 2569
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567 - 2569
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล,พนักงงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ระเบียบการแต่งกายและเครื่องแบบปกติ พนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ พนักงานส่วนตำบล,พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ, poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รับโอน (ย้าย) พนักงานสาวนตำบล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารสา่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file คำสั่งให้พนักงานพ้นจากตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า ที่34/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศ อบต. กุดค้า เรื่อง การกำหนดการปฏิบัติราชการ จำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file การคัดเลือกและสรรหาบุคลากรสายงานปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรสายงานบริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศ อบค.กุดค้า พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้าผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น,ดีมาก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
1 - 20 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2